305182 112145462233637 1721841803 n

สำหรับสมาชิก

0029812
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9
16
94
176
78
419
29812

คาดการณ์วันนี้
192

20.53%
9.13%
6.15%
3.57%
0.10%
60.52%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:54.87.243.161

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

กระบวนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

1.การออกประชาคมปัญหาสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกได้ร่วมมือกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

โดยการนำของนายปรีชา พรพรม กำนันตำบล       แจระแม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก

ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองแจระแม โรงเรียน ชมรมต่าง ๆ อสม. ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลแจระแม

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้ออกประชาคมปัญหาสุขภาพตามแผนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.หนองแก

ทั้ง 7 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 – 26 พฤศจิกายน 2556 รวม 7 วัน และ มีการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก

โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 50 คน สรุปปัญหาจากการประชาคมสุขภาพ พบปัญหาดังนี้

          การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ปัญหา

ขนาด

ความรุนแรง

ความยากง่าย

การมีส่วนร่วม

รวมคะแนน

ลำดับ

1.ไข้เลือดออก

5

5

3

4

17

1

2.ประชาชนอ้วนลงพุง

5

5

2

2

14

2

3.นักเรียนมั่วสุมในร้านเกมส์

3

4

3

3

13

5

4.ยาเสพติด

4

4

2

2

12

7

5.ประชาชนดื่มสุรา

5

3

3

2

13

4

6.สุขภาพจิตในชุมชน

3

4

3

3

13

6

7.ขยะในชุมชน

5

4

2

3

14

3

8.ถนนขรุขระ

5

4

1

1

11

9

9.คลองระบายน้ำในหมู่บ้าน(น้ำขัง)

5

5

1

1

12

8

                                    

03        04

 

 

2.การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

วันที่ 28 มกราคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้จัดทำแผนงาน

เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลแจระแม        เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ปี 2557

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลแจระแม ในปี 2557 มีดังนี้

1.โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิคบริการ งบประมาณ 24,000 บาท

2.โครงการเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน"ใกล้บ้านใกล้ใจ"         งบประมาณ 40,320 บาท

3.โครงการออกตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน  งบประมาณ 15,400 บาท

4.โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทย งบประมาณ 47,400 บาท

5.โครงการพัฒนาแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพ งบประมาณ  21,000 บาท

6.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณ 36,500 บาท

7.โครงการพัฒนาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน         งบประมาณ 9,800 บาท

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดูตา เบิ่งเท้า เฝ้าไตเพื่อสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

งบประมาณ          62,400 บาท

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบร้านค้าร้านชำในชุมชน งบประมาณ9,200 บาท

10.โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ   งบประมาณ 14,400 บาท

11.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและผู้พิการแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 19,000 บาท

12.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รร.ส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 34,800 บาท

13.โครงการค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ         งบประมาณ 9,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 13   โครงการ งบประมาณ 343,820 บาท

02        01

              

3. การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ โดยใช้งบประมาณ สสม.แนวใหม่ หมู่บ้านละ 15,000 บาท

รวม 7 หมู่บ้าน ปี 2557 ดังนี้

          1. กาพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ใช้งบประมาณ 26,100 บาท

 

05        06

 

2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน ใช้งบประมาณ 21,500 บาท

07        08

 

         

3. การจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน ใช้งบประมาณ 57,400 บาท

 

09        10

 

   4.การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน

 

  11    13

 

  5. ประเมินผล

  ปี 2556 ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวน 7 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

1.การมีส่วนร่วม

2.การจัดทำแผนสุขภาพ

3.การจัดหางบประมาณ

4.การจัดกิจกรรมพัฒนา

5.การประเมินผล

6.ผลสัมฤทธิ์

คะแนนรวม

ท่าบ่อ ม.1

3

1

1

1

1

3

10

ท่าบ่อ ม.2

3

1

1

1

1

3

10

หนองแก

3

1

1

1

1

3

10

หนองจาน

3

1

1

1

1

3

10

ทุ่งขุนน้อย

3

1

1

1

1

3

10

ทุ่งหว้า

3

1

1

1

1

3

10

หนองหอย

3

1

1

1

1

3

10  

 

  

   ปี 2557 อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

   15   16

 

   6. ผลสัมฤทธิ์

6.1 มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค   และภาวะวิกฤติในชุมชน(ตามเกณฑ์ประเมินแต่ละประเด็น)

       

 17   18

footer

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร.045315383

Email:nongkae@windowslive.com